Ostatnie miesiące przyniosły dla energetyki słonecznej dużą zmianę, która znacznie podniosła opłacalność instalacji fotowoltaicznych. Od niedawna energia fotowoltaiczna wytworzona w instalacji musi zostać odkupiona przez zakład energetyczny. Zakres obowiązku odkupu oraz stawki po których jest dokonywany opisane są w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. W oparciu o konkretne zapisy tej ustawy przedstawiamy nowe ramy prawne funkcjonowania mikroinstalacji słonecznych w Polsce.

energia fotowoltaiczna

Ustawa o OZE

Stosunkowo nowym aktem prawnym, który zobowiązuje operatora sieci dystrybucyjnej do odkupu energii elektrycznej wytworzoną za pomocą fotowoltaiki, jest długo wyczekiwana Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 lutego 2015. Jasno przedstawia ona, że zakład energetyczny jest zobowiązany do odkupu energii elektrycznej od wytwórcy.

W powyższej ustawie, kwestia odkupu energii fotowoltaicznej przez zakład energetyczny przedstawia się następująco:

Art. 41 ust.1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej:

1)   niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub w art. 19 ust. 1; (dotyczy osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej)

2)   energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

  1. a)  pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, (przed 1 stycznia 2016r.)
  2. b)  w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4; (po 1 stycznia 2016r.)

3)   energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.

Jeśli chodzi o pojęcie „sprzedawca zobowiązany”, termin jest regulowany przez powyższą ustawę następująco:

Art. 40. 1. Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 oraz w art. 92 ust. 1, wykonuje wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca energii elektrycznej, zwany dalej „sprzedawcą zobowiązanym”.

energia fotowoltaiczna Elve

Zależność cen sprzedaży energii fotowoltaicznej od wielkości mikroinstalacji

Cena energii skupowanej przez zakład energetyczny uzależniona jest od wielkości naszej mikroinstalacji. W przypadku instalacji do 3 kW cena wynosi 0,75zł za 1 kWh, przy czym obowiązuje ona do momentu, gdy łączna moc takich instalacji nie przekroczy 300 MW.

W przypadku instalacji wielkości 3-10 kW, cena za 1kWh to 0,65 zł, do momentu, kiedy łączna moc instalacji tego typu nie przekroczy 500 MW (Art.41).

Dla instalacji, których moc przekracza 10 kW, cena energii odniesiona jest do ceny energii z poprzedniego kwartału na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE.

Powyższe ceny dotyczą zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i inwestorów prywatnych.

Art. 41 ust. 10. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która wynosi:

  • energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Powyższa cena, według ust.12, obowiązuje do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany jej wysokości rozporządzeniem.

Art. 41 ust. 15. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która wynosi:

  • energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

Powyższa cena, według ust.12, obowiązuje do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 500 MW lub do zmiany jej wysokości rozporządzeniem.

odkup energii fotowoltaicznej

Jak to będzie rozliczane?

Energia fotowoltaiczna, która została wyprodukowana lub pobrana rozliczana jest według wytycznych zawartych w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Odbywa się ono w oparciu o okresy półroczne.

Art. 41 ust.14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony